Article

Mot en nordisk nabolagslab

Hvordan kan byer iverksette tiltak for å støtte en mer mangfoldig og bærekraftig utvikling av nabolag?

Stills til avisa15 3

Triennalen samler en utvalgt gruppe av nordiske byarkitekter, utbyggere, designinstitusjoner og kulturaktører. Målet er å styrke det offentliges mulighet til å utvikle mer inkluderende, sosialt rettferdige og kulturelt mangfoldige nabolag.

Published 12.05.22
Camilla van Deurs photo PR Nils Hartmann

Københavns byarkitekt Camilla van Deurs. Foto: Nils Hartmann

Som en respons på økende utfordringer i eksisterende og nye byområder i de nordiske byene, har triennalen dannet nettverket «Nordic Neighbourhood Lab». Dette er en tverrfaglig plattform for nordiske byeksperter. Målet er å drive kunnskapsutvikling om nabolagsbygging.

Som en del av laboratoriets arbeid samler vi byarkitektene fra de nordiske byene sammen med designinstitusjoner og kultur- og samfunnsaktører, for å dele kunnskap og bygge ny kompetanse.

«Byrommene skal være inviterende og sjenerøse måten de henvender seg til byen på»

Camilla van Deurs, byarkitekt i København

Gjennom en serie nettverksmøter og offentlige symposier er ambisjonen å utveksle erfaringer og tilnærminger fra de forskjellige landene. Målet er å utvikle mer sosialt bærekraftige, kulturelt levedyktige og mangfoldige nabolag.

Vi ønsker å bringe kulturelle og kunstneriske perspektiver og ressurser inn i byutviklingsprosessene. Vi ønsker å gi interessenter og andre som blir berørt mulighet til å ta kollektive valg for sine nabolag. Vi ønsker å utvikle flere felles løsninger gjennom arkitektur, design, kulturplanlegging og politikkutforming.

Foto JONAS MALMSTRÖM

Stockholms stadsarkitekt, Torleif Falk. Foto: Jonas Malmström.

Bakgrunn og kontekst

Tiden er inne for å ta utfordringene med å revurdere hvordan vi organiserer byene våre. Oppgaven må løses gjennom en tverrfaglig tilnærming basert på kulturelle, kunstneriske og estetiske praksiser. Selv om partnerbyene i Nordisk nettverk for nabolagskultur har sine forskjeller, har de også mange felles utfordringer:

  • Mangel på kulturell og sosial infrastruktur, møteplasser og stedsfølelse i mange nye byområder
  • Et ønske fra offentlig sektor for å engasjere publikum og bysamfunnet i større grad og forfølge i større grad kulturelle tilnærminger til byutvikling
  • Et ønske om å finne konkrete, samfunnsorienterte alternativer til en investor- og utviklerdrevet byutvikling
Maria Molden

Bergens byarkitekt Maria Molden.

Laben stiller spørsmål som:

  • hvordan kan byer planlegge for mer mangfoldig, inkluderende nabolag, styrke lokalt engasjement og bidra til å realisere mer sosialt bærekraftige byer

  • hvilke praktiske tiltak kan settes i verk for å fremme en mer sosialt mangfoldig, rettferdig og kultursensitiv byutvikling?

  • hvordan kan byplanmyndighetene endre rigide planprosesser, engasjere innbyggerne på bedre måter og høste sosiale og kulturelle synergier i nabolag?

«Det handler om de enkle løsningene i de elementene vi allerede har: Hvordan er bygningen? Hvordan møter den gaten? Hvordan er sammenhengen mellom ute og inne? Hvordan skaper du møteplasser – tilfeldige møteplasser?

Maria Molden, byarkitekt i Bergen

I mars 2022 kom nordiske fagfolk sammen for å diskutere nabolagsspørsmål i Nordic Neighbourhood Camp. Dette var et todagers intensivt arrangement i Oslo, som kombinerte forelesninger av anerkjente foredragsholdere med fokuserte workshops. Idéer og forslag fra campen ble levert til representanter fra Oslos byutviklingspolitikere.

DOGA Katja2

Campen i aksjon. Katja Lindroos, CEO i Helsinki-basert Urban Practice og medgründer av Nordic CityMaking Week.

Nordic Neighbouthood Camp ble arrangert med sjenerøs støtte fra FINNO og Nordisk Kulturfond.